Read Les déclinaisons des verbes en grec moderne/Ta Rimata Tis Neas Ellinikis by Anna Iordanídou Online

les-dclinaisons-des-verbes-en-grec-moderne-ta-rimata-tis-neas-ellinikis

TO BIBIO AYTO APOYIAZONTAI OI TPOOI KIH TN 4.500 EPIOY BAIKN PHMATN TH KOINH NEOEHNIKH (XPI IAEKTIKE IIAITEPOTHTE) ME TH BOHEIA 235 KITIKN YOEIMATN, OY ANAYTIKN, OOY ANAEPONTAI KAI OI KYPIOTEPE APAAE MOPH, ANAOA ME TO EIO KAI TO EIEO TOY OOY (POOPIKO-PATO, EIHMO-ANEIHMO KT.). H EPAIA AYTH E THPIZETAI A E PAMMATIKE KAI EIKOPAIKE EPIPAE, AA KAI E EYPY IKO YIKO (CORPUS) YXPONOY POOPIKOY KAI PATOY NEOEHNIKOY OOY. ETI, INETAI H YNATOTHTA NA POTAOYN, E APKETA HMEIA, YEI IAOPETIKE AO EKEINE TH XOIKH PAMMATIKH, YEI OY AEIKONIZOYN ITOTEPA THN KAIEPMENH IKH PAKTIKH KAI AIOOIOYN HMIOYPIKA TA OPIMATA TH OOIKH EPEYNA....

Title : Les déclinaisons des verbes en grec moderne/Ta Rimata Tis Neas Ellinikis
Author :
Rating :
ISBN : 9602936703
Format Type : Broché
Language : Grec
Publisher : Pataki
Release Date : 1999-09-01
Number of Pages : 391 Page
File Size : 880 KB
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!